CBTT: Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đăng ngày: 15/07/2021 bởi: IVAM
CBTT: Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.