CBTT: Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Đăng ngày: 31/08/2021 bởi: IVAM
Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Trí tuệ Việt Nam công bố thông tin: Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.


Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Trí tuệ Việt Nam công bố thông tin: Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng./.