CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Đăng ngày: 14/03/2022 bởi: IVAM
CBTT: Công ty cổ phần Trí Tuệ Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.


Công ty cổ phần Trí Tuệ Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.