CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đăng ngày: 31/08/2021 bởi: IVAM
CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.


Công ty Cổ phần quản lý Qũy Trí tuệ Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Thông tin cho tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng./.