CBTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc sửa Điều lệ

Đăng ngày: 29/07/2021 bởi: IVAM
CBTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc sửa Điều lệ


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.