CBTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chương trình tài liệu cuộc họp.

Đăng ngày: 12/04/2022 bởi: IVAM
CBTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chương trình tài liệu cuộc họp.


Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chương trình tài liệu cuộc họp.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.