CBTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng tham dự Đại hội.

Đăng ngày: 27/02/2023 bởi: IVAM
CBTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng tham dự Đại hội.


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng tham dự Đại hội.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.