CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn

Đăng ngày: 21/08/2020 bởi: IVAM
CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án tăng vốn điều lệ.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.