CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Đăng ngày: 24/06/2021 bởi: IVAM
CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.