CBTT: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty.

Đăng ngày: 29/04/2024 bởi: IVAM
CBTT: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty.


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.