CBTT: Đính chính công bố thông tin

Đăng ngày: 26/04/2021 bởi: IVAM
CBTT: Đính chính công bố thông tin


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc đính chính nội dung đã công bố, cụ thể:
Ngày 26/03/2021 Công ty đã công bố thông tin về “Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ”.
Ngày 06/04/2021 Công ty đã công bố thông tin về việc “Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ”.
Nay Công ty xin phép đính chính lại thông tin đã công bố, cụ thể: Hủy bỏ 02 công bố thông tin tại ngày 26/03/2021 và ngày 06/04/2021.
Lý do: Do sự thay đổi của Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật liên quan quy định chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu phải được sự chấp thuận của UBCKNN nên việc chào bán theo nội dung đã công bố chưa được thực hiện. 
Do đó công ty xin phép được đính chính hủy bỏ 02 công bố thông tin đã công bố.
Trân trọng ./.