CBTT: Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Chấm dứt Hợp đồng lao động và miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Đăng ngày: 06/05/2024 bởi: IVAM
CBTT: Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Chấm dứt Hợp đồng lao động và miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty.


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Chấm dứt Hợp đồng lao động và miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.