CBTT: Chấp thuận của UBCKNN về việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vồn điều lệ

Đăng ngày: 10/06/2020 bởi: IVAM
CBTT: Chấp thuận của UBCKNN về việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vồn điều lệ


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố chấp thuận của UBCKNN về việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty thông qua.
Chi tiết về công bố vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.