CBTT: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đăng ngày: 31/07/2020 bởi: IVAM
CBTT: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Sửa đổi, bổ sung Điều lệ


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng./.