CBTT: Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm Tổng giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới của Công ty.

Đăng ngày: 09/05/2022 bởi: IVAM
CBTT: Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm Tổng giám đốc và bổ nhiệm tổng giám đốc mới của Công ty.


Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm Tổng giám đốc và bổ nhiệm tổng giám đốc mới của Công ty.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.