CBTT: Biên bản và Nghị quyết của HĐQT về việc ban hành mẫu dấu mới, quy định quản lý và sử dụng con dấu mới và hủy con dấu cũ Công ty.

Đăng ngày: 10/10/2023 bởi: IVAM
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Biên bản và Nghị quyết của HĐQT về việc ban hành mẫu dấu mới, quy định quản lý và sử dụng con dấu mới và hủy con dấu cũ Công ty.


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Biên bản và Nghị quyết của HĐQT về việc ban hành mẫu dấu mới,
quy định quản lý và sử dụng con dấu mới và hủy con dấu cũ Công ty.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.