CBTT: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo.

Đăng ngày: 28/04/2022 bởi: IVAM
Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo.


Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.