CBTT: BB và NQ của ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến CĐ bằng văn bản thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

Đăng ngày: 03/07/2020 bởi: IVAM
CBTT: BB và NQ của ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến CĐ bằng văn bản thông qua việc ủy quyền cho HĐQT


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.