CBTT: Sửa đổi Điều lệ Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đăng ngày: 29/04/2021 bởi: IVAM
CBTT: Sửa đổi Điều lệ Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin ĐIều lệ sửa đổi đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021 của Công ty.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.