CBTT: Điều lệ sửa đổi, bổ sung tháng 03.2021

Đăng ngày: 24/03/2021 bởi: IVAM
CBTT: Điều lệ sửa đổi, bổ sung tháng 03.2021


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021 diễn ra ngày 23/03/2021.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trâng trọng ./.