Tài liệu Họp Đại hội cổ đông thường niên 2016

Đăng ngày: 25/04/2016 bởi: IVAM
Công ty cổ phần QLQ Trí Tuệ Việt nam đăng tải tài liệu Họp Đại hội cổ đông thường niên 2016


Dưới đây là tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam:
Thông báo mời họp: TB moi hop.pdf
Giấy ủy quyền: Giay UQ.pdf
Xác nhận tham dự đại hội: Xac nhan tham du.pdf
Chương trình nghị sự: Chuong trinh nghi su.pdf
Quy chế tổ chức Đại hội:  Quy che To chucDHCD.pdf
Các báo cáo:
 BC TGD.pdf
 BC HĐQT.pdf
 BC BKS.pdf
Các tờ trình: 
 TT thong qua BCTC 2015.pdf
 TT thong qua ke hoach 2016.pdf
 TT lua chon CT KT 02016.pdf
 TT thong qua ke hoach thu lao HDQT BKS 2016.pdf
 TT sua doi dieu le.pdf
Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Du thao NQ DHCD.pdf

Trân trọng./.