CBTT: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc

Đăng ngày: 02/08/2012 bởi: IVAM


Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và quyền Tổng Giám đốc
Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Minh Tuấn ngày 01/08/2012 về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý quỹ Đối tác Toàn cầu từ ngày 02/08/2012.
Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý quỹ Đối tác Toàn cầu đã chấp thuận đơn của Ông Phạm Minh Tuấn và dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để bổ nhiệm cán bộ thay thế vào ngày 07/08/2012.