CBTT: UBCK chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần làm thay đổi sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên

Đăng ngày: 12/11/2013 bởi: IVAM


CTCP Quản lý quỹ Đối Tác Toàn Cầu công bố thông tin về giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty cổ phần quản lý quỹ Đối Tác Toàn Cầu
CTCP Quản lý quỹ Đối Tác Toàn Cầu công bố thông tin về giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty cổ phần quản lý quỹ Đối Tác Toàn Cầu.
Chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công văn công bố thông tin: http://upfile.vn/3f6749?shared
Quyết định chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: http://upfile.vn/d44f9e