CBTT: Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012; bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 và thay đổi thành viên Ban Giám đốc

Đăng ngày: 23/11/2013 bởi: IVAM


Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đối tác Toàn Cầu công bố thông tin về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017; Thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban Giám đốc.
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đối tác Toàn Cầu công bố thông tin về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012 do hết nhiệm kì và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017;  Thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban Giám đốc.

Thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo file đính kèm
Công văn công bố thông tin: http://upfile.vn/6353
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: http://upfile.vn/804a
Nghị quyết Hội đồng quản trị: http://upfile.vn/55a7