CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Đăng ngày: 31/05/2016 bởi: IVAM
Nội dung Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2016


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/05/2016.
Tải toàn văn tài liệu tại:
IVAM_BBH DHCD thuong nien 2016.pdf
 IVAM_NQ DHCD thuong nien2016.pdf