CBTT: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đăng ngày: 28/03/2019 bởi: IVAM
CBTT: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018


CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018 
Toàn văn báo cáo vui lòng tải tại đường dẫn: http://www.mediafire.com/file/27y5yzijdv799h8/IVAM_BC+t%C3%A0i+ch%C3%ADnh+ki%E1%BB%83m+to%C3%A1n+n%C4%83m+2018.pdf
Trân trọng.