CBTT: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2013 của Công ty CP Quản lý quỹ Đối tác Toàn cầu (Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia VIA soát xét)

Đăng ngày: 10/03/2014 bởi: IVAM


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đối tác Toàn cầu công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2013 đã soát xét của Công ty.
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đối tác Toàn Cầu công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã soát xét của Công ty. 
Tải toàn văn báo cáo kiểm toán tại đây:
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã soát xét):  http://www.mediafire.com/download/9q324prh1tzh36/GPA_BCTC_2013da+soat+xet%29.pdf
- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2013 (đã soát xét):  http://www.mediafire.com/download/3lo71zg6dpqgde/GPA_BC+TY+LE+ATTC_2013da+soat+xet%29.pdf