CBTT: Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2014 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán bán niên năm 2014

Đăng ngày: 04/08/2014 bởi: IVAM


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đối tác Toàn cầu công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2014 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán bán niên năm 2014 đã soát xét do Công tyTNHH Kiểm toán DTL - Văn phòng Hà Nội, thành viên Hãng RSM Quốc Tế thực hiện.
Thông tin chi tiết như file đính kèm:
- Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2014:
http://www.mediafire.com/view/asd3eejroyis688/BAO_CAO_TAI_CHINH_30.6.2014_(KIEM_TOAN).pdf

-  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán bán niên năm 2014:
http://www.mediafire.com/view/kj8nkejmr9blscl/BAO_CAO_TY_LE_AN_TOAN_TAI_CHINH_30.6.2014_(KIEM_TOAN).pdf

Trân trọng!