CBTT: Báo cáo Bán niên 2016

Đăng ngày: 12/08/2016 bởi: IVAM
Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ công bố các Báo cáo bán niên 2016


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố các Báo cáo bán niên 2016 bao gồm:
1. Báo cáo tài chính bán niên 2016 (đã soát xét)
Chi tiết tại đường dẫn: http://www.mediafire.com/download/15fz55rkayjfcuk/IVAM_BC+tai+chinh_Ban+nien+2016+%28Da+soat+xet%29.pdf
2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2016 (đã soát xét)
Chi tiết tại đường dẫn: http://www.mediafire.com/download/1x9gy4wf5tz3acv/IVAM_BC+Ty+le+ATTC_Ban+nien+2016+%28Da+soat+xet%29.pdf
3. Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2016
Chi tiết tại đường dẫn: http://www.mediafire.com/download/2a5c6yg1llbfeb8/IVAM_BC+tinh+hinh+Quan+tri_Ban+nien+2016.pdf